Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/f/3/musikcompagniet.dk/httpd.www/wp-content/themes/Divi-1/includes/builder/functions.php on line 1528 Vedtægter | MusikCompagniet

Vedtægter

 • 1 – Navn
 1. Foreningens navn er ”MusikCompagniet” (Foreningen for rytmisk musik i Fjerritslev Kommune).
 2.  Foreningens hjemsted er Fjerritslev Kommune.
 • 2 – Formål

Foreningens formål er at formidle og udbrede kendskabet til rytmisk musik ved afholdelse af koncerter i Fjerritslev kommune.

 • 3 – Medlemmer
 1. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.
 2.   Foreningens aktiviteter henvender sig primært til det voksne publikum.
 • 4 – Kontingent

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 • 5 – Udelukkelse
 1. A. Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemskabet.
 2.   Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.
 • 6 – Foreningens ledelse
 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde.
 3. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 4. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter.
 5. Tegningsberettigede i foreningen er formand og kasserer.
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 7. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
 8. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.
 • 7 – Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

 • 8 – Forpligtelser

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

 • 9 – Revision
 1. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for et år ad gangen.
 2. Der vælges en revisorsuppleant.
 • 10 – Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 3. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside.
 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
 6. Valg til bestyrelse skal foregå skriftligt.
 7. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Hvert medlem har én stemme, uanset om det er enkeltpersoner eller foreninger/ virksomheder.

 1. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.
 2. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
 3. Valg af dirigent.
 4. Årsberetning.
 5. Årsregnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelse.
 8. Eventuelt.
 9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
 • 11– Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

 • 12 – Foreningens opløsning
 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Fjerritslev kommune.